Lions v Springboks: The key battleground positions
10:23